Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatkezelési tájékoztató

„Little Dutch nyereményjáték”

ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

1. A játék és a szervező

1.1. Jelen szabályzat az Abetella Kft. (székhely: 6640 Csongrád, Tulipán u. 7. III/7., cégjegyzékszám: 06 09 015395, adószám: 22662903-2-06, a továbbiakban: „Szervező”) által üzemeltetett magyarországi Baby Pearl, a bababolt hivatalos https://www.instagram.com/babypearl_a_bababolt/ Instagram-oldalán futó „Little Dutch nyereményjáték” nevezetű internetes játékra vonatkozik (a továbbiakban: „Játék”) az alábbi feltételekkel. 

2. Kik vehetnek részt a Játékban?

2.1. A Játékban részt vehet minden 18. éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: „Játékos”).

2.2. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

2.3. A Játékban a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja szerinti közeli hozzátartozói és hozzátartozói nem vehetnek részt.

2.4. A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen játékszabályzatot (a továbbiakban: „Játékszabályzat”), és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

2.5. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A Játék időtartama, menete

3.1. A Játék időtartamáról, a nyereményről, a nyertes kihirdetésének időpontjáról, a nyertesek számáról és a további tájékoztatás menetéről a Szervező a Játék meghirdetésekor tájékoztatást adott a Játékot meghirdető üzenőfali bejegyzésben. A játék kezdő időpontja: 2021.04.20. 09:00 óra, vége 2021.04.25. 23:00 óra.

3.2. Az üzenőfali bejegyzésben foglalt feladatra szabályos (olyan, amelyen a feladványra válaszoló kommentben leírja) szöveget feltöltő nyertes teljesítmény alapján a Játékban meghirdetett nyeremény(eke)t kapja.

3.3. Egy Játékos többször is kommentelheti a bejegyzést, de csak 1 db nyereményben részesülhet. A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető vagy más módon nem módosítható.

3.4. A feladattal kapcsolatos tartalmat nem tartalmazó vagy helytelen szöveget (vagy formai megoldást) tartalmazó kommentek esetén nem áll módunkban nyereményt adni. A nyerteseket az adott nyeremény átvételének részleteiről üzenetben értesítjük.

3.5. A nyereményhez kapcsolódó adók megfizetését Szervező teljes egészében átvállalja.

3.6. A Játék menete: A Játékosoknak a hivatalos Baby Pearl, a bababolt Instagram-oldalán (https://www.instagram.com/babypearl_a_bababolt/) üzenőfali bejegyzés formájában megfogalmazott Nyereményjáték feladatot kell végrehajtaniuk, jelen esetben a Játékosoknak két ismerőst kell írniuk kommentben  (a továbbiakban: Pályázat) a poszt alá, valamint kedvelniük kell a posztot és a Baby Pearl, a bababolt hivatalos Instagram-oldalát.

3.7. Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a Játékban és jogosult legyen a nyereményre, a hivatalos Baby Pearl, a bababolt Instagram-oldalra kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia. A Játékban való részvételével egyben elfogadja a jelen Játékszabályzatban, valamint az Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatainak Játékkal összefüggő kezeléséhez.

3.8. A nyertes(eke)t a beérkezett érvényes Pályázatok közül választjuk ki.

3.9. A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok (hozzászólások, képek), amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely harmadik személy szerzői jogát, (x) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát (posztját) a Rajongói oldalról eltávolítsa és a Játékost a Játékból vagy a Rajongói oldalról kizárja.

4. Nyeremények, nyertesek

4.1. A Játékos feladata, hogy a 3.6 pontban foglalt feltételek szerint a Szervező által kiírt tematikában írjon hozzászólást a poszthoz.

A Játék során a Játékosok közül a játékfelhívásban részletezett összesen 1 (egy) db nyertest választ ki a Szervező, nyereménye 1 (egy) db Little Dutch készségfejlesztő kocka kék vagy pink színben.

Nyeremény: A Szervező összesen 1 (egy) darab Little Dutch készségfejlesztő kockát oszt ki a Játék során, kék vagy pink színben. A nyeremények átvételével kapcsolatban a Nyertessel egyeztetünk.

4.2. A nyeremények készpénzre nem válthatók, ki nem cserélhetők és át nem ruházhatók.

4.3. A Szervezőt a nyeremény átadásán és az esetlegesen fizetendő, a nyereményekhez kapcsolódó adó megfizetésén kívül semmilyen kötelezettség nem terheli.

4.4. A nyertes nevét online sorsoló random generátor programmal kerülnek kiválasztásra. A Szervező 2021. április 26. napján teszi ki a nyertes nevét a hivatalos Baby Pearl, a bababolt Instagram-oldalának Story felületén.

A nyertesek kiválasztását követően 1 db tartaléknyertes Pályázat kerül kiválasztásra. A Tartaléknyertes akkor jogosult az adott nyereményre, ha bármelyik nyertes pályázatok bármely okból érvénytelenek vagy az azt beküldő Játékosok a Játékból kizárásra kerülnek, nyereményükről lemondanak, különösen, amennyiben nem igazolják vissza a megadott határidőben az Értesítést.

4.5. A nyertes nevét a Szervező által karbantartott Baby Pearl, a bababolt Instagram-oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 1 napon belül (a továbbiakban: „Értesítés”). Az Értesítés ezen módjához valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.  

4.6. A nyertes Játékos köteles az Értesítést visszaigazolni és a kapcsolatot felvenni a Rajongói oldalnak küldött Instagram privát üzenettel, az Értesítést követő legkésőbb 24 órán belül (azaz 2021. április 27. 23:59-ig). Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, a kapcsolatot nem veszik fel, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertes részére a Nyereményt átadni.

4.7. A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

§ a Játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18.életévét;

§ bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

§ bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

§ bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

§ jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti;

§ a nyereményadó bevalláshoz szükséges személyes adatait nem adja meg a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak.

5. Nyertesek értesítése

5.1. A nyertessel a Szervező a 4.5 pontban meghatározottak szerint veszi fel a kapcsolatot, és a 4.6 pontban rögzített visszaigazolást követően üzenetben egyezteti vele a nyeremény átvételének részleteit.

5.2. Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kérheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

5.3. Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem bocsát a Szervező rendelkezésére írásban, jogosulatlanná válhat nyereményre.

6. Nyeremények kézbesítése

6.1. A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel üzenetben egyezteti a Szervező.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.  

7. A Szervező felelőssége  

7.1. A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

A Szervezőt a nyeremény átadásán kívül és az esetlegesen fizetendő, a nyereményekhez kapcsolódó adó megfizetésén kívül semmilyen kötelezettség nem terheli.

7.2. A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal a Játékkal kapcsolatban felmerülő technikai hibákért (hardware vagy software hibák, számítógép vagy internet kapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus, stb).

8. Adatkezelés és adatvédelem  

8.1 Tájékoztatás

A Játékban való részvétel és adatszolgáltatás (azaz az adatkezeléshez való hozzájárulás megadása) önkéntes.

Adatkezelés jogalapja:  

Az Abetella  Kft. (6640 Csongrád, Tulipán u. 7. III/7., cégjegyzékszáma: 06 09 015395; adószám: 22662903-2-06; továbbiakban: „Adatkezelő”) a Játékosok lent megjelölt személyes adatait a lent meghatározott célból a Játékosok önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezeli. A Játékban történő önkéntes részvétellel a Játékosok kifejezetten hozzájárulnak a lent meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. A Játékos a Játékban való részvételével kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő a Játékos Instagram felhasználói nevét nyilvánosságra hozza a Baby Pearl, a bababolt hivatalos Instagram oldalán. A Játékos kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a Játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért.  

A személyes adatok felhasználási köre és céljai:

Az Adatkezelő a Játékos kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket a játékos a nyereményjátékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek – úgy mint pl. Instagram felhasználói név, név, email cím, postázási cím (a továbbiakban „Személyes Adat”). A Szervező a Személyes Adatokat a Játékra történő regisztráció, a sorsolás, a nyertesek kiértesítése és a nyeremények átadása, a Játékkal kapcsolatos bejelentési és adózási kötelezettségek teljesítése céljából kezeli.

Személyes Adatok kezelésének időtartama

A Személyes Adatokat a nem nyertes Játékosok esetében a Szervező a nyeremény átadását követően (2021. május 10-ig) törli, a sorsolás eredményét és a nyertesek Személyes Adatait a Játék ellenőrizhetősége érdekében 5 évig, illetve a nyertes hozzájárulásának visszavonásáig digitális formában megőrzi.

Adatkezelő, adatfeldolgozó személye

Az Adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

Az Adatkezelő tájékoztatja a Játékosokat, hogy hozzájárulásukat bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatják alábbi levelezési címre küldött postai levélben (6640 Csongrád, Tulipán u. 7., III/7.) vagy a babypearl.aruhaz@gmail.com e-mailcímre küldött e-mailben.  

Jogorvoslat

A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosoknak arra, hogy tájékoztatást kérjenek Személyes Adataik kezeléséről, kérjék azok törlését, zárolását vagy helyesbítését a babypearl.aruhaz@gmail.com e-mail címen, valamint a 6640 Csongrád, Tulipán u. 7., III/7. postai címre, a könnyebb azonosíthatóság érdekében a borítékre írja rá, hogy „Adatvédelem”. Ezen kívül a résztvevőket megilleti a személyes adataik kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozásuk alapján Szervező által meghozott döntéssel nem értenek egyet, úgy a résztvevők a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhatnak.  

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban

·         § hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, telefonszám, e-mail cím, postacím), a Szervező nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

·         § feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során a nyeremények kézbesítése céljából, a Játék időtartama alatt felhasználja, valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozók részére továbbítsa ugyanezen célra.

A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli, kivételt képez az az eset, amennyiben az aktuális üzenőfali játékhoz kapcsolódik egy másik, külön Applikációban történő regisztráció és ezzel párhuzamosan egy másik, a Játékos által elfogadott játékszabály.

9. Kizárás

9.1. A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

9.2. Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén, értesítés nélkül kizárja a Játékost a Játékból.

10. Vegyes rendelkezések

10.1 A Szervező fenntartja a jogot jelen Játékszabályzat módosítására, a Játék időtartamának lerövidítésére, meghosszabbítására, a Játék felfüggesztésére, törlésére és egyéb változtatásokra.

10.2 Ezt a nyereményjátékot a Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

Budapest, 2021. április 20.

 

Baby Pearl, a bababolt

Szervező

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A babypearl.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a Weboldal (a továbbiakban: Weboldal) látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.
Az adatok kezelője (a továbbiakban: Üzemeltető):
Név: ABETELLA KFT.
Székhely: 6640 Csongrád, Tulipán u. 7.
Adószám: 22662903-2-06
Cégjegyzék: 06-09-015395


Amennyiben a(z) Üzemeltető a Weboldal látogatójától (továbbiakban: Felhasználó) bármilyen célra személyes adatokat kér, az alábbi rendelkezések az irányadók.
Jelen Adatvédelmi nyilatkozat az Üzemeltető Weboldala használatakor a Felhasználó esetlegesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, hogy a Weboldal használata előtt vegye fel a kapcsolatot velünk.
Az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor módosításra kerülhet, a Felhasználó köteles időről időre ellenőrizni a Weboldalt, biztosítandó, hogy az esetleges változásokról tudomással bírjon. Az Adatvédelmi nyilatkozat 2019. február 1. napján lépett hatályba. A Weboldalon megadott személyes adatainak kezelésért az Üzemeltető felelős.

ADATKÉRÉS ÉS COOKIE-K


A Weboldal használatához a Felhasználónak általában semmilyen adatot nem kell megadnia. Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükséges lehet, hogy meghatározott személyes adatait az Üzemeltető rendelkezésére bocsássa.
A szolgáltatástól függően az alábbi személyes adatokra lehet az Üzemeltetőnek szüksége:
• neve és elérhetőségei, beleértve az e-mail címét, lakcímét valamint a vállalatára vonatkozó adatokat;
• személyes és szakmai érdeklődésére vonatkozó információk;
• demográfiai adatok;
• termékeinkkel kapcsolatos tapasztalatai és az elérhetőségeire vonatkozó preferenciák, hogy további információkat tudjuk nyújtani Önnek termékeinkről és szolgáltatásainkról.
• A cookie-k a böngészésre használt eszközének paramétereiről, annak böngészőjéről, valamint az Ön esetleges beállításairól, korábbi látogatásairól tárolhatnak információkat, hogy ezáltal is jobb felhasználói élményt tudjunk nyújtani Önnek.

Ezen túl a weboldal cookie-kat, azaz sütiket helyezhet el a Felhasználó böngészésre használt eszközén, amennyiben ezt Ön kifejezetten jóváhagyja a weboldalra való első belépéskor. Fontos, hogy ezek a cookie-k nem az Üzemeltetőnél, hanem a Felhasználó böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így a felhasználó az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük.

1. A KEZELT ADATOK KÖRE
A Weboldal megtekintése során, a Felhasználó gépén elhelyezett cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, a Felhasználó eszközének paraméterei, a felhasználó által a Weboldalon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő. Az Üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze és nem is tudja összekapcsolni személyes adatokkal, ezek megosztásáról Ön dönt a részünkre adott kifejezett felhatalmazás, valamint a böngészőjében megadott cookie-beállításaival.
A Weboldal használatához megadott egyéb adatok kezelése is a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
Az Üzemeltető kéri, hogy “Kiskorúak” – a vonatkozó helyi jogszabályok meghatározása szerinti – jogügyleteket (vásárlás vagy bármilyen más ügylet) szülő vagy törvényes képviselő engedélye nélkül ne tegyenek.

2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
Az adatkezelés a Weboldal szolgáltatásait igénybevevő regisztrált Felhasználók és az Üzemeltető közötti folyamatos kapcsolatot, a felhasználói élmény javítását, valamint a közvéleménykutatást szolgálja. A cookie-k használata révén a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál a látogatás időtartamáról, a meglátogatott oldalakról annak érdekében, hogy a Weboldal szolgáltatásait az Üzemeltető tovább tudja fejleszteni, optimalizálni, még inkább a Felhasználó igényeire szabni. Az Üzemeltető a cookie-kat arra is felhasználja, hogy a következő látogatás során a Felhasználó korábbi tevékenységével összhangban lévő tartalmat nyújtsa a Felhasználó számára, automatikusan be tudja tölteni annak saját beállításait, így kényelmesebbé téve a weboldal használatát.
A felhasználó által megadott egyéb adatokat az Üzemeltető kizárólag abból a célból használja és kezeli, hogy magasabb szintű szolgáltatást tudjon a Felhasználó részére nyújtani, különösen az alábbi területeken:
• a Weboldalon feltett kérdéseire történő válaszadáshoz;
• hírleveleink eljuttatásához;
• belső nyilvántartásához;
• a Weboldal tartalmának fejlesztéséhez;
• a Weboldal frissítéséről történő tájékoztatáshoz;
• a Weboldal tartalmának testre szabásához;
• ahhoz, hogy eljuttassuk a Felhasználónak azokat a kiadványokat, amelyeket honlapunkon megrendel.

A kapcsolatot az Üzemeltető e-mailben, telefonon vagy levélben veheti fel a Felhasználóval kivéve, ha ezek közül valamelyiket preferenciaként megjelölte. Az Üzemeltető a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
Az Üzemeltető a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez és saját statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes Felhasználók egyedi beazonosítására.
Személyes adatait hozzájárulása nélkül az Üzemeltető nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ha csak ezen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt célok miatt szükséges, vagy azt jogszabály írja elő.
Amennyiben a Felhasználó azért adta meg személyes adatait, hogy e-mailben kapjon tájékoztatást az Üzemeltető szolgáltatásairól, továbbra is e-mailben fogja ezt elküldeni a részére, hacsak kifejezetten ennek az ellenkezőjét nem kéri. Egyéb esetben, amikor személyes adatait adja meg az Üzemeltető részére, lehetősége van kiválasztani, hogy szeretné-e az ilyen jellegű tájékoztatókat e-mailben is megkapni.

3. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
A session ID-k a Weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek, ugyanakkor a cookie-k egy másik része abban nyújt segítséget az Üzemeltető számára, hogy használatuk révén az Üzemeltető tisztában legyen a Felhasználó korábbi beállításaival, az általa megadott adatokkal, információkkal, weboldalhasználatának egyéb jellemzőivel, hogy azokat a következő látogatáskor ne kelljen ismét megadnia, valamint beállításai automatikusan betöltődjenek egy kellemesebb felhasználó élmény elérése érdekében. Ezeknek a cookie-knak a lejárati ideje változó, de jellemzően addig vannak jelen a Felhasználó eszközén, ameddig azokat a Felhasználó nem törli.
Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

4. AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE, ADATFELDOLGOZÓK
A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Üzemeltető munkatársai férhetnek hozzá.
Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az Üzemeltető nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Üzemeltető az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

5. A FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI, AZ ADATTÖRLÉS
Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes hozzájárulása.
Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az Üzemeltető kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Üzemeltető nevéről, címéről, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az Üzemeltető postai címén Digitroll Kft. 4200 Hajdúszoboszló, Bánomkerti út 63. kérhető.
Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a Felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is.
A Weboldal szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a Felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor.
Személyes adatainak biztonságára az Üzemeltető nagy hangsúlyt fektet. Azért, hogy megakadályozzuk a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, megfelelő fizikai, elektronikus eljárást alkalmazunk az online beérkezett adatok védelméért és biztonságáért.
Amennyiben a Weboldallal kapcsolatos cookie-beállításain kíván módosítani, esetleg azokat törölni szeretné, akkor azt – mivel a cookie-k a felhasználó gépén és nem a Weboldal Üzemeltetőjénél kerülnek tárolásra – a web elérésére használt böngésző beállításainál teheti meg. Ezekről az Ön által használt böngésző saját Súgójában kaphat további tájékoztatást, és segítségével módosíthat korábbi cookie-beállításain, esetleg törölheti a böngészésre használt eszközén a korábban az Üzemeltető által elhelyezett cookie-kat.

6. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is. Az erre, valamint az Üzemeltető kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.
Az Adatvédelmi nyilatkozat kialakításakor a 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; illetve az 1998. évi VI. számú az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során – törvényt vettük alapul.

7. TÁJÉKOZTATÁS A MAGÁNSZFÉRÁT FENYEGETŐ VESZÉLYEKRŐL
Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a Weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak.
Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.

8. FONTOS WEBCÍMEK • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Az oldal tetejére